PODMÍNKY SPOLUPRÁCE / dodavatelský manuál, formuláře


Vzhledem k rychle se měnícím a stoupajícím požadavkům našich zákazníků vyžadujeme také od našich dodavatelů nejvyšší flexibilitu a připravenost kreativně a rychle přispívat k řešení problémů.
Dodávky a služby dodavatele musí splňovat všechny sjednané a zákonné požadavky v plném rozsahu.
Pro sledování cíle Nula chyb je nutné důsledné dodržování plánu kvality a efektivní kontrola sériové výroby.

purchasingBýt naším dodavatelem znamená závazek pro obě strany směřující k jedinému cíli – uspokojení potřeb zákazníka. 

Naši dodavatelé musí splnit a udržet ale I zvyšovat požadovanou úroveň kvality. Musí prokázat, že jsou pro nás tou nejlepší volbou v oblasti kvality, spolehlivosti procesu, výzkumu a vývoje, ochoty ke každodenní spolupráci a komunikaci.

Postupy uvedené v přiloženém manuálu kvality jsou povinné pro všechny naše současné i budoucí dodavatele.

Za kvalitu nakupovaných součástek v rozsahu celé dodávky zodpovídá zásadně dodavatel. Požadavky manuálu kvality pro dodavatele společnosti Jansen Display s.r.o. musí být všemi dodavateli přenášeny na subdodavatele. Očekáváme od svých dodavatelů průběžnou a důslednou realizaci předepsaných metod a postupů. Vyhrazujeme si právo realizaci těchto metod a postupů kontrolovat v rámci případných auditů.


 
DOKUMENTY KE STAŽENÍ A DOPLNĚNÍ V PŘÍPADĚ SPOLUPRÁCE:

logo

KODEX DODAVATELE / Ke stažení: *.pdf 
Kodex dodavatele Jansen Display („Kodex“) definuje minimální standardy, ze kterých není možné slevit a jejichž respektování a dodržování vyžadujeme od našich dodavatelů a jejich subdodavatelů („Dodavatel“), když tito obchodují se společností Jansen Display. Tento dokument napomáhá nepřetržité realizaci našeho závazku vůči mezinárodním standardům, jako jsou směrnice OECD pro nadnárodní společnosti, vedoucí principy OSN týkající se podnikání a lidských práv, klíčové úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) a 10 principů iniciativy OSN Global Compact, i mimo naše vlastní závody, v každém článku našeho dodavatelského řetězce na předchozím trhu. Kodex je nástavbou našich Korporátních obchodních principů a základem našeho Programu zodpovědného zajišťování dodávek.

 
PDF

INFORMAČNÍ DOTAZNÍK NOVÉHO DODAVATELE / Ke stažení: *.pdf
Pro doplnění základních informací zadávaných do interního systému společnosti, nutných pro následnou spolupráci.

 
PDF

FORMULÁŘ REACH / Ke stažení: *.pdf
Prohlášení o nařízení REACH dle evropského nařízení (ES) 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. Jedním z požadavků nařízení REACH je, aby výrobci a dovozci povinně registrovali chemické látky, které vyrábějí nebo dovážejí v množství nad 1 t ročně. Dalším z požadavků je, abychom informovali zákazníky, zda naše výrobky obsahují látky uvedené na seznamu případných nebezpečných látek v koncentraci vyšší než 0.1 % hmotnostních. Třetím požadavkem je nepoužívat látky uvedené v příloze XVII. 


PDF
 
FORMULÁŘ K HOŘLAVOSTI A VZNĚTLIVOSTI DODÁVANÉHO MATERIÁLU / Ke stažení: *.pdf
Prohlášení a vyjádření klasifikace hořlavosti dodávaného materiálu dle DIN 4102

PDF
 
FORMULÁŘ - PREFERENČNÍ PŮVOD ZBOŽÍ / Ke stažení: *.doc, *.pdf
Dlouhodobé prohlášení dodavatele pro produkty se statusem preferenčního původu

PDF

FORMULÁŘ - MATERIÁLOVÝ LIST / Ke stažení: *.xls, *.pdf
Přesná specifikace nabídnutého a dodávaného materiálu. Tento formulář slouží pro přesnou specifikaci dodávaného sortimentu, tedy předcházení případným nedorozuměním či nesrovnalostem v komunikaci s dodavateli.


PDF

ŠABLONA PRO OZNAČENÍ OBALU / Ke stažení: *.pdf
Přesná specifikace nabídnutého a dodávaného materiálu. Tento formulář slouží pro přesnou specifikaci dodávaného sortimentu, tedy předcházení případným nedorozuměním či nesrovnalostem v komunikaci s dodavateli.


 POŽADOVANÉ ÚDAJE NA FAKTURÁCH :
  
 • označení ("Faktura - daňový doklad", "Daňový doklad" apod.)
 • evidenční číslo dokladu
 • název a adresa společnosti Jansen Display s.r.o.
  • oddělení / kontaktní osoba
  • IČ společnosti
  • DIČ společnosti
 • název a adresa dodavatele dle výpisu živnostenského rejstříku
  • IČ dodavatele
  • DIČ dodavatele
  • zmínka o zápisu v živnostenském rejstříku
  • IBAN
  • SWIFT
  • Bankovní účet - uvedená měna účtu
  • Číslo účtu dodavatele, na který má být poukázána platba fa.
  • Kontaktní jméno na straně dodavatele
  • Tel. číslo a e-mailová adresa na kontaktní osobu
 • Referenční údaj / číslo objednávky Jansen Display / číslo reklamace Jansen Display / číslo zásilky Jansen Display
 • Datum vydání a datum splatnosti
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • Položky fa. dle objednávky/reklamace/zásilky Jansen Display obsahují
  • Přesný popis zboží / materiálu / služby / kód zboží
  • Množství / váha
  • Cena
  • Informace o fakturované peněžní částce
  • základ daně
  • informaci o % výši DPH
  • výši DPH
 V případě, že daná faktura/doklad nebude mít výše uvedené informace, bude vyhodnocena jako nekompletní a vrácena.